Az önkormányzati képviselőjelöltek és polgármesterek szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása

 

2019. szeptember 18.

 

Helyi Választási Bizottság

6321 Újsolt, Petőfi S. u. 3.

Tel.: 78/488-918 Fax.: 78/488-918

Honlap: www.ujsolt.hu e-mail: ujsolt@tanet.hu

Szám: 12/2019. HVB hat.

Tárgy: az önkormányzati képviselőjelöltek és polgármesterek szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása

H A T Á R O Z A T

Újsolt Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 162.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja a 2019. évi polgármester-választás, önkormányzati képviselő-választás szavazólapjainak adattartalmát.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

A szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla bírálja el. A felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét ( székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét. Tartalmaznia kell továbbá a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

I N D O K O L Á S

Újsolt Község Helyi Választási Bizottsága a helyi választási iroda vezetője előterjesztésére jóváhagyja a 2019. évi polgármester-választás, önkormányzati képviselő-választás szavazólapjainak adattartalmát, mivel az a jelöltek nyilvántartásának megfelel.

Hatásköröm a Ve. 162. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 240.§, 223. § (1)-(3), 224. § (1)-(5) alapján adtam meg.

A szavazólapok adattartalmát a fenti választások vonatkozásában a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Újsolt, 2019. szeptember 18.

Koós Lajosné

HVB elnöke