Képviselő mandátumának megállapítása

 

2019. április 12.

 

Szám: 1/2019. HVB hat.

Tárgy: Galauner Beáta helyi önkormányzati képviselő mandátumának megállapítása

HATÁROZAT

Az újsolti Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban: Választási Bizottság) megállapítja, hogy néhai Bugyi Ferencné, volt 6320 Solt, Rákóczi Ferenc utca 8. szám alatti lakosnak az újsolti települési önkormányzat képviselőjének megbízatása a képviselő halálával megszűnt. Helyébe Galauner Beáta (Független), Újsolt, Rákóczi Ferenc u. 19. szám alatti lakos, mint a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép.

A Választási Bizottság felhatalmazza Koós Lajosnét, a Választási Bizottság elnökét, hogy Galauner Beáta részére adja át a képviselői megbízólevelet.

A Választási Bizottság elrendeli határozatának – helyben szokásos módon - Újsolt község honlapján történő közzétételét.

Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben. A fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz kell címezni, de a határozatot hozó Választási Bizottságnál (6321 Újsolt, Petőfi Sándor u. 3.) kell benyújtani úgy, hogy az a jelen határozat meghozatalát követő harmadik naptári nap 16 órájáig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Néhai Bugyi Ferencné, Újsolt helyi önkormányzati képviselő 2019. március 21. napján elhalálozott.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. ) 291. § (1) i) pontja szerint: „Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az önkormányzati képviselő halálával.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásártól szóló 2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése szerint: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”

Tekintettel arra, hogy a 2014. október hó 12. napján megtartott választáson 47 szavazattal a legtöbb szavazatot kapott - eddig mandátumot nem szerzett - jelölt Galauner Beáta (Független) volt, a fenti jogszabályhelyre figyelemmel a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 206. §-a (2)-(3) bekezdése alapján “(2) A megüresedett mandátum időközi választás nélküli betöltése esetén a mandátum kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell átadni a megbízólevelet a képviselőnek. (3) A választási bizottság a (2) bekezdés szerinti hatáskörét a választási bizottság elnökére átruházhatja. ”

A választási Bizottság határozatát a Ve. 44.§ és 46.§-a alapján hozta.

A Választási Bizottság a fellebbezés lehetőségét a Ve. 10.§, 221.§ (1) bek., 223.§. (1) bek., 224.§ (1)-(2) bek., 226.§, 307.§ (2) bek. c) pontja alapján biztosította.