Téli rezsicsökkentési támogatás

 

2018. augusztus 30.

 

A téli rezsicsökkentési támogatás igénybevételéről az alábbi tájékoztatást adom:

A téli rezsicsökkentésből kimaradt háztartások támogatására vonatkozó kormányzati intézkedések megszülettek.

Téli rezsicsökkentésre jogosult az a háztartás, amely a korábbi intézkedések során nem részesült földgáz-támogatásban (gázszolgáltatási szerződéssel, gázórával nem rendelkezik).

Kérem, hogy a levél mellékleteként megküldött „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére” formanyomtatványt töltsék ki.

Az igénybejelentő nyilatkozathoz csatolt „Adatkezelési tájékoztató”-t olvassák el; tudomásul vételét követően a nyomtatványt az „Igénybejelentő” írja alá.

Az „Adatkezelési tájékoztató”-t nem kell visszaküldeni.

A kitöltött, kérelmet legkésőbb 2018. október 15. napjáig juttassák vissza a polgármesteri hivatalba. (A határidő elmulasztása – jogvesztő.)

A támogatási feltételek:

Téli rezsicsökkentésre jogosult az a háztartás, amely a korábbi intézkedések során nem részesült földgáz-támogatásban (gázszolgáltatási szerződéssel, gázórával nem rendelkezik).

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be formanyomtatványon a polgármesteri hivatalban, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A benyújtott igényeket, azok tartalmát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálattal; de a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálat keretében is ellenőrizheti.

Az önkormányzat elvégzi az igénybejelentések előszűrését; melynek során az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.

Az önkormányzat a beérkezett igényeket összesíti és továbbítja a Belügyminisztérium felé.

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni.

Az önkormányzat – szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – kiválasztja azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető.

Ennek határidejét a támogatásról szóló Korm. határozat rögzíti majd.

Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolásra.

Az önkormányzat az önkéntes adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylő adatait, az igényelt fűtőanyag típusára vonatkozó adatokat átadja a kiválasztott vállalkozásnak. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a vállalkozás naprakész nyilvántartást köteles vezetni a kiadott fűtőanyagról, a megállapodás szerinti ütemezéssel számol el az önkormányzattal.

A határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzat a támogatói okiratban foglaltak szerint visszafizeti a központi költségvetés javára.